1. MÁJ 2014 V KOROSEKÁCH

První májový den v naší vsi je nejen oslavou lásky, ale i oslavou radosti z práce. Stalo se již tradicí, že u nás vždy končí slavná okružní Spanilá jízda z Boršova a okolních vsí v rámci Boršovského kochání. Letos k nám zavítala více než 70. členná kolona alegorických a historických vozidel.

Při této příležitosti byla naše malá víska, jako každý rok, slavnostně vyzdobena vlajkami a vlaječkami v oknech, ulice dostaly dobové názvy v duchu socialistické recese. Kolonu vítaly davy pracujících a pionýrů s mávátky a transparenty. Z tribuny s čelnými představiteli politbyra zněla úderná budovatelská hudba, která spolehlivě rozjásala početné účastníky. Po slavnostním projevu zástupkyně Ústředního akčního výboru národní fronty v Korosekách a přesvědčivém projevu zástupce Lidové armády byl zahájen slavnostní program, který přítomné davy příjemně překvapil a rozveselil.

Pro letošní slavnost nacvičili naši hasiči a hasičky spartakiádní vystoupení jako připomenutí socialistického kolektivizmu. Byla to skladba mladších dorostenek Poupata – mládí, krása, radost a cvičení Armády – síla, mužnost, připravenost.

Cvičení dívek v rytmu písně Poupata bylo perfektní a svěží. S úsměvem na tváři, s čelenkami ve svých dlouhých vlajících vlasech a v růžovobílých trikotech tančily dívky s půvabem mládí. Při pohledu na ně nezůstalo jediné oko suché. Za své vystoupení sklidily velký potlesk.

I muži, vojenští záložáci, předvedli obdivuhodný výkon. Za hromového „Hurá!“ vběhli před tribunu jen v zelených trenýrkách a ponožkách a na nebezpečně vysokých štaflích předvedli náročnou sestavu. Na obdiv vystavili svá opálená, leč životem a tvrdou prací opotřebovaná těla. Po vyčerpávajícím cvičení, s třesoucími se koleny, v doprovodu zdravotních sester odcházeli na mobilní jednotku intenzivní péče, kde byli resuscitováni. Jejich odchod doprovázel bouřlivý potlesk a volání „Sláva!“

Na závěr této části zazněla Píseň práce, kterou si mnozí s chutí zazpívali.

Jak lze vidět na přiložených fotkách, lidé se dobře bavili, na parkovišti si prohlíželi auta, motorky a traktory, děti si hrály na dětském hřišti. K dobré náladě přispěl také náš zvukař, který odborně namixoval dobovou hudbu. Pro všechny návštěvníky připravily naše obětavé hasičky bohaté občerstvení. Zábava pokračovala posezením pod májkou u ohně dlouho do noci.

Kdo nepřišel, ochudil se o nezapomenutelné zážitky. 

 

 
 O VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V KOROSEKÁCH
   oslavy dne 31.5.2008                    
 
                   

                                                                        

Založení sboru se uskutečnilo v době napjaté mezinárodní situace před 2. světovou válkou dne 2.ledna 1938 v bývalém zájezdovém hostinci na nedaleké samotě zvané Rozínka.

V ustavujícím programu bylo zakotveno mimo jiné, že tato organizace bude zabezpečovat nejen ochranu majetku obyvatel před požárem a přírodními katastrofami, ale současně s výstavbou hasičské zbrojnice včetně sborovny bude usilováno o to, aby se stala nositelem společenského života všech občanů v osadě.

Dnes, po sedmdesáti letech, s vděkem vzpomínáme na zakladatele naší organizace, kteří již nejsou mezi námi a kteří s nemalými osobními obětmi tuto hasičskou zbrojnici postavili. Není bez zajímavosti, že tato zbrojnice byla s všeobecnou podporou a dobrovolnou prací všech občanů osady dostavěna a předána slavnostně do užívání  již 22. května 1938.

Na podřímsovém vlysu fasády byl v omítce proveden sgrafitový nápis – Hasiči, obrana státu - který musel být ihned po obsazení naší republiky Německem osekán a mohl být  ponechán jen hasičský znak s letopočtem stavby zbrojnice 1938.

 Další činnost Sboru i společenského života v osadě byla válečnými událostmi utlumena a rozvíjet se začala až v roce 1946. Tehdy byla uspořádána slavnost na Rozínce a z jejího výtěžku a sponzorských darů většiny osadníků byl zakoupen a znovu instalován nový zvon. na osadní zvoničce. Nahradil tak původní, který byl zrekvírován pro válečné účely.

Činnost sboru pokračovala i po změně režimu v r. 1948, kdy byla brigádnicky, za spolupráce i rodinných příslušníků, vybudována v osadě požární nádrž. Byla zprovozněna v r. 1958 a protože se uspořily přidělené finanční prostředky od České pojišťovny, byla jejich   část poskytnuta na generální opravu staré školy ve Vrábči.

V rámci úprav vzhledu osady byla osadní zvonička přemístěna mimo komunikaci, tj. zcela na pozemek majitele J. Bíny. Rovněž, se souhlasem majitele pozemku V. Jílka, byla památkově chráněná kaplička z r. 1838 přeložena v neporušeném stavu dále od místní komunikace. Po obou stranách kapličky byly vysazeny lípy, které nahradily pokácené přestárlé kaštany.

 V roce 1958 byl našimi členy, opět brigádnicky bezplatně, upraven 200 m dlouhý úsek přípojné komunikace od samoty Rozínka. V osadě byla dále brigádnicky vybudována dešťová kanalizace. Následovalo odbahnění požární nádrže, u jejíž hráze si mládež postavila chatku Saloon Beer. Požární nádrž sloužila zprvu jako koupaliště, to však bylo  nesmyslnou rekultivací okolní půdy znehodnoceno a tak bylo toto místo využíváno alespoň pro setkání místní mládeže u táborových ohňů. Po několik let se zde konaly úspěšné zkoušky místní kapely pod vedením našeho velitele a kapelníka J. Zdrhy.

V r. 1979 musela být požární nádrž znovu odbahněna a přitom byla vybudována nová výpusť.

V následujícím roce byla v požární zbrojnici vyměněna vrata a dveře, položena nová dlažba a budova byla napojena na elektrickou síť.

Ještě před „sametovou revolucí“ se podařilo – opět s brigádnickou pomocí členů sboru – vybudovat veřejný vodovodní řad v celé obci, který byl opatřen dvěma požárními hydranty.

V r. 1994 byl proveden dodavatelsky OÚ ve Vrábči závěrečný asfaltový koberec komunikace, čímž se podstatně zlepšilo životní prostředí v osadě.  Následovala opět úprava naší hasičské zbrojnice a kapličky (z té byla, bohužel, v r. 1998 ukradena polychromovaná soška Panny Marie s Jezulátkem).

Naposledy byla požární nádrž odbahněna z prostředků OÚ Vrábče v r. 2002 . Od r. 2006 byla tato nádrž dána do užívání a s tím spojené údržby hasičskému sboru  Korosekách.

Výčet obecně prospěšných činností by nebyl úplný, kdybychom nezmínili zásah místních hasičů  při dosud největším požáru, jaký obec pamatuje. Jde o požár domu čp. 6 v květnu r. 2000, který byl nakonec zlikvidován dvěma profesionálními hasičskými jednotkami, ale do jejich příjezdu obětavě hasili  členové místního sboru a zabránili tak rozšíření ohně na vedlejší objekty. Po skončené likvidaci požáru se pak členové sboru spolu s ostatními obyvateli podíleli na likvidaci následků této živelné katastrofy.

V lednu r. 2006 bylo ustaveno nové, omlazené vedení místní organizace  SDH -  ve funkci starosty vystřídal F. Ohrazdu J. Hes, hospodář V. Kouba předal funkci svému synovi  a náčelníkem se stal opět J. Zdrha.

V témže roce se v srpnu uskutečnilo velkolepé setkání koroseckých rodáků a jejich rodin. Na jeho zabezpečení a zdárném průběhu se opět podíleli jak hasiči, tak prakticky všichni obyvatelé obce. V hasičské zbrojnici byly proto v předstihu provedeny stavební úpravy, na kterých  se  podíleli převážně V. Kouba a M. Kelner. Úpravami se dosáhlo zvětšení vnitřního prostoru pro stále se zvyšující počet místních hasičů.

Každoročně, za poměrně široké účasti,  se provádí údržba okolí požární nádrže.

Letos na jaře vznikl v Korosekách i oddíl Malých hasičů, který vede J.Hesová.

Je možno říci, že  se nový výbor hasičského sboru chopil svých úkolů s elánem a úspěšně pokračuje v práci započaté svými předchůdci. 

V letošním roce, kdy vzpomínáme 70. výročí trvání SDH v Korosekách, se začalo s přípravami oslav již brzy na jaře. Z iniciativy nového výboru bylo započato s další etapou úprav hasičské zbrojnice a jejího okolí : mladí a zdatní členové provedli odizolování stavby a napojení střešních okapů na veřejnou kanalizaci . Pak  došlo na vybourání vnitřní příční zdi a postavení nové tak, že se tím zvětšila plocha místnosti asi o polovinu. (stříkačku bylo rozhodnuto přemístit do jiných prostor.) . Po opravě vnitřních i vnějších omítek a celkovém vymalování dostala budova krásný vzhled.

V rámci příprav byla zvelebena i obecní kaplička. O to se zasloužili hlavně E.Toman, který ji opatřil novou prejzovou krytinou a J.Švarc, který vykoval křížek a vyrobil krásnou kovanou mříž

Vlastní organizace oslav je dílem hlavně mladých hasičů , kteří zajistili vše potřebné pro jejich zdárný průběh i v případě nepříznivého počasí. 

Je nutno vyzdvihnout příkladnou obětavost všech členek, děvčat i rodinných příslušnic svých hasičských partnerů za jejich záslužnou činnost při zajišťování pohostinnosti, vybavenosti bufetu, tomboly  a sponzorských darů. Nelze opomenout ani jejich zásluhu na přípravách a organizování zábavy a soutěží pro děti a též popularizaci a informování širší veřejnosti o činnosti v osadě. 

Mnozí z nás budou za svou činnost ve prospěch SDH i celé osady společensky oceněni, na některé zasloužené ocenění teprve čeká. Myslím ale, že největší odměnou je pro každého vědomí, že udělal něco dobrého pro společnost, pro sousedy, ve prospěch zlepšení našeho životního prostředí. To jediné totiž tady po nás zůstane.

 

 Děkuji p. J. Bínovi za laskavé zpracování historie hasičského sboru v Korosekách.                       Administrátor.

 

 

 

.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Foto: Libuše Vepřeková

Vyhledávání

Fotografie L.Vepřeková

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode